Follow Us

Sunday, November 25, 2007

Green Forest My Home OST Index

Green Forest My Home OST Index

Track Listing:
1. 勇敢的幸福 - -SWEETY+阮經天+陳宇凡
[Yong Gan De Xing Fu: Courageous Happiness] - SWEETY+Ruan Jing Tian+Chen Yu Fan
2. 勇敢的幸福 木琴 口風琴 長笛演奏版 - -范宗沛
[Yong Gan De Xing Fu: Accompanying Piece] - Fan Zong Pei (Instrumental)
3. 無法開口 - -蘇永康 [Wu Fa Kai Kou: Unspeakable] - Su Yong Kang
4. 綠光森林 LALA版 - -劉品言 [Lü Guang Sen Lin “LA LA” Ban: Green Light Forest “LA LA” Version] - Liu Pin Yan
5. BLISS的喜悅(歐洲文:幸福) 配樂 [BLISS De Xi Yue: The Joy of Bliss] - Instrumental
6. 愛神惡作劇 - -SWEETY [Ai Shen E Zuo Ju: Cupid’s Mischievous Play] - SWEETY
7. 對峙的愛情 (威廉VS.歐文) 配樂 [Dui Zhi De Ai Qing: Confronted Love (William Vs Owen)] - Instrumental
8. 愛神惡作劇 鋼琴演奏版 [Ai Shen E Zuo Ju: Accompanying Piece] - Instrumental
9. 綠光傳說 — 阿爆 [Lü Guang Chuan Shuo: The Legend of Green Light] - Ah Bao
10. 一個人的星光 (男) — 蘇永康 [Yi Ge Ren De Xing Guang (Nan): One’s Star Light (Male)] - Su Yong Kang
11. FOREVER 鋼琴演奏版 [Accompanying Piece/Instrumental]
12. 三個字 喬喬+阮經天 [San Ge Zi: Three Words] - Qiao Qiao+Ruan Jing Tian
13. 威廉之歌 配樂 [Wei Lian Zhi Ge: Song of William] - Instrumental
14. 幸福笑容 - -阿爆 [Xing Fu Xiao Rong: Smile of Happiness] - Ah Bao
15. 三個字 - -長笛演奏版 [San Ge Zi: Accompanying Piece/Instrumental]
16. 一個人的星光(女) - -許靜嵐 [Yi Ge Ren De Xing Guang (Nü): One’s Star Light (Female)] - Xu Jing Lan
17. 無法開口 大提琴演奏版 - -范宗沛 [Wu Fa Kai Kou: Accompanying Piece] - Fan Zong Pei (Instrumental)
18. FOREVER - -立威廉 [Li Wei Lian/Leon-Jay William]

No comments:

Post a Comment

leave your comment here!